Products & Services

Group Company


Download

Separation Technology
ทางบริษัท อิชิตะ จำกัด เป็นบริษัทที่รับให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตน้ำต่างๆ โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของน้ำ และความต้องการของลูกค้า
 
Filtration
 
 เป็นระบบการกรองที่ใช้ชั้นของสารกรอง (media) ในการดักจำตะกอนที่ปะปนมากับน้ำให้แยกออกจากกัน ตัวอย่างของสารกรองก็อย่างเช่น Sand, Antharcite, Manganese green sand, Birm เป็นต้น นอกจากสารกรอง ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นยังมีการกรองโดยผ่านเมมเบรนเป็นตัวกลางในการกรอง เช่น UF, MF, NF และ RO โดยสารกรองแต่ละแบบ แต่ละชนิดนั้นมีทั้งข้อดี-ข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และความเหมาะสม ของการใช้งาน ซึ่งทางบริษัท อิชิตะ จำกัดของเรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งติดตั้งระบบการกรองชนิดต่างๆ ได้ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ถังกรอง Gravity หรือถังกรอง Pressure, ระบบ Automatic หรือ Manual เป็นต้น

Adsorption
 
 เป็นสารกรองที่ใช้ในการกำจัดสี และกลิ่น โดยอาศัยหลักการเกาะติดผิว (adsorption) สำหรับสารกรองประเภทนี้ได้แก่ Activated carbon นอกจากนี้ทางบริษัท อิชิตะ จำกัด เรายังมีสารกรองที่เรียกว่า ECOSORB ซึ่งเป็นสารกรองที่มีไฟเบอร์ (fiber) เป็นส่วนประกอบซึ่งจะช่วยในการเพิ่มพื้นที่ผิวในการเกาะติดของสารกรองคาร์บอน (immobilisation) ดังนั้นประสิทธิภาพในการกรองจึงสูงขึ้น และยังช่วยลด Pressure ในการกรองทำให้สามารถกรองได้นานมากกว่าสารกรองคาร์บอนธรรมดา ซึ่งสารกรอง ECOSORB นี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการลดค่าสี และกลิ่นมากๆ ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ใช้ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตน้ำเชื่อม (syrup) เป็นต้น ซึ่งทางบริษัท อิชิตะ จำกัดของเรามีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบ ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งติดตั้งระบบต่างๆ ได้ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

Ion - exchange
 
เป็นสารกรองที่อาศัยหลักการแลกเปลี่ยนอิออน สำหรับสารกรองชนิดนี้ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปก็คือ เรซิ่น (resin) ส่วนใหญ่ใช้ในการกำจัดความกระด้าง (softener) หรือใช้สำหรับระบบกำจัดแร่ธาตุ (demineralization) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป นอกจากสารกรองเรซิ่นแล้วยังมีในส่วนของ EDI และ Chromatography ในส่วนของ EDI นั้น เป็นระบบที่พัฒนามาจาก Ion - exchange และ Membrane Technology โดยน้ำที่ได้จะมีควาบริสุทธิ์มาก และข้อดีของระบบนี้ก็คือเกิดน้ำเสียน้อยกว่าระบบเรซิ่นทั่วไป แต่น้ำเข้าจะต้องเป็นน้ำที่ไม่มีตะกอน ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิค หรือโรงผลิตไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับ Chromatography เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแยกผลิตภัณฑ์ออกจากกันโดยใช้น้ำหนักของโมเลกุล (molecular weigh) เป็นตัวแยก โดยการผ่านเรซิ่น ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำเชื่อม (syrup), กลูโคส (glucose) และซูโคลส (sucrose) เป็นต้น สำหรับเทคโนโลยีที่กล่าวมาทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น นี้ทางบริษัท อิชิตะ จำกัด ของเรามีทีมงานวิศวกีที่มีความรู้ ความชำนาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบพร้อมทั้งติดตั้งตามความต้องการของลูกค้า และความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
Distributor E-Newsletters

  Join our community today.
  Be the change.


  Subscribe  
  Unsubscribe

 

   
Copyright © 2010 Ichita Co.Ltd. All Rights Reserved.
399/75 Phongpetnivet, Prachacheun Rd., Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 66 2585 1337, 66 2585 2123 Fax : 66 2585 3213